முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

பதிவுசெய்யப்பட்ட மாநில பேரவைகள்

பினாங்கு

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   S.வேலாயுதம்

துணைத் தலைவர் :   S.V.மணிமாறன்

செயலாளர் :   K.ராஜேஸ்வரி

பொருளாளர் :  சுகுணா

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 5.3% 5.3%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 32% 32%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. ஜாலான் சுங்கை தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

2. மாக் மாண்டின் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

3. பாயான் லெப்பாஸ் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

4. இராமகிருஷ்ணா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

5. பிறை தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

6. சுப்பிரமணிய பாரதி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

7. ஜூரு தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

8. பிறை தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

9. பத்து கவான் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

கெடா

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 11.2% 11.2%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 4% 4%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. வெல்லஸ்லி தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

2. பழனிசாமி குமரன் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

பேராக்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   திரு ந. மனோகரன்

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   திரு மு.கிருஷ்ணன்

பொருளாளர் :   குமாரி. தென்னரசி

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 25.6% 25.6%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 15% 15%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. செலாமா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

2. உலு செபாதாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

3. செர்சோனிஸ் தோட்டம் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மணவர் சங்கம்

4. தைப்பிங் YMHA தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

5. துன் சம்பந்தன் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

6. லாடாங் கெடோங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

7. தஞ்சோங் ரம்புத்தான் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

8. சங்காட் சாலாக் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

9. கிளேபாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

10. மகா கணேச வித்யசாலை தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

11. கம்பார் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

12. சிலிம் ரிவர் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

13. கீர் ஜொகாரி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

14. ஆயிர் தாவார் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

15. பெங்காலான் பாரு தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

16. பாத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

17. ரெஞ்சோக் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

18. கோப்பெங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

19. உலு பெர்ணம் 2 தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

20. அரசினர் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

21. பிடோர் தகான் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

சிலாங்கூர்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 18.5% 18.5%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 20% 20%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. மிட்லண்ட்ஸ் தோட்ட தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள்  மாணவர் சங்கம்

2. அம்பாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

3. வாட்சன் சாலை தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

4. சிம்பாங் லீமா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

5. விவேகானந்தா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

6. கெர்லிங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

7. மெலவாத்தி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

8. கோலகுபு பாரு தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

9. சாலாக் திங்கி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

10. கேரித் தீவு தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

11. தும்போக் தோட்டம் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

12. காப்பார் மெதடிஸ்ட் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

13. RRI சுங்கை பூலோ தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

14. சிப்பாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

15. வகீசர் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

16. செர்டாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

17. பாத்து அம்பாட் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

18. குவாங் தமிழ்ப்பள்ளிமுன்னாள் மாணவர் சங்கம்

19. பத்தாங் காலி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

கோலாலம்பூர்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 3% 3%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 27% 27%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. பங்சார் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

2. சரஸ்வதி தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

3. செராஸ் சாலை தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

4. விவேகானந்தா தமிழ்ப்பள்ளிமுன்னாள் மாணவர் சங்கம்

நெகிரி செம்பிலான்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :  திரு சிவராம்

துணைத் தலைவர் :  திரு.ராமையா

செயலாளர் : டாக்டர் நா.முருகன்

பொருளாளர் : திரு சுகுமாரன்

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 11.7% 11.7%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 18% 18%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. கோலப் பிலா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

2. ஜெராம் பாடாங் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

3. துன் சம்பந்தன் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

4. சங்காய் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

5. லோரோங் ஜாவா தமிழ்ப்பள்ளிமுன்னாள் மாணவர் சங்கம்

6. சாகா தமிழ்ப்பள்ளிமுன்னாள் மாணவர் சங்கம்

7. கெய்ரோ தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

8. செயிண்ட் ஹீலியர் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

9. பெர்தாங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

10. பத்து ஹம்பார் தோட்டத்தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

11. சிலியாவ் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

பகாங்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 7% 7%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 3% 3%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. ரெஞ்சோக் தோட்டம் தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

மலாக்கா

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 4% 4%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 5% 5%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

1. பத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கம்

ஜொகூர்

முன்னாள் மாணவர் சங்கம் – மாநிலத் தொடர்புக்குழு

 

தலைவர் :   –

துணைத் தலைவர் :   –

செயலாளர் :   –

பொருளாளர் :   –

தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

 • 13.4% 13.4%

பேரவையோடு இணைந்த சங்கங்கள்

 • 0% 0%

பெர்தாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாணவர் சங்கங்கள்

பள்ளிகளின் பெயர் – விரைவில்

பேரவை பதிவு – செயல்முறைகள்

PERTAMA

தலைவர் எண்

(+6) 012 - 2157 - 491

செயலாளர் எண்

(+6) 013 - 3615 - 575

மின்னஞ்சல் முகவரி

அலுவலக முகவரி

தேசிய வகை தமிழ்ப்பள்ளி பங்சார், மலேசியா

பயனுள்ள வலைத்தள இணைப்புகள்

2022 Copyright - All Rights Reserved PERTAMA (12345678-A)
வலைதளம் வடிவமைத்தது - G Angle Tech | Web Design Selangor